Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je LTING s.r.o., IČO 02017491, se sídlem Klaricova 873/22, 370 04 České Budějovice, Česká republika (dále jen: „Společnost“).

Společnost je správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů uživatelů webových stránek www.nittin.cz (dále jen „uživatelé“). V rámci Společnosti jsou osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, a to pouze v míře nezbytně nutné pro účely zpracování. Společnost může využít pro zpracování osobních údajů další, níže uvedené zpracovatele.

Tento dokument popisuje, jak Společnost shromažďuje, zpracovává a sdílí informace uživatelů využívajících jejich služeb. Tyto zásady se nevztahují na informace, které zákazníci Společnosti zpracovávají s využitím jejich služeb.

Kontaktní údaje správce:

 • Ing. Josef Sura, Ph.D.
 • Klaricova 873/22, 370 04 České Budějovice, Česká republika
 • info@lting.cz

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává údaje poskytnuté uživateli na základě vyplnění kontaktního formuláře. Některé osobní údaje jsou pro odeslání formuláře nezbytné (jméno a e-mailová adresa) a slouží pro základní identifikaci uživatele. Údaje, které Společnost zpracovává při odeslání kontaktního formuláře mohou být následující:

 • Jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefonní číslo.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi uživatelem a Společností podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem Společnosti na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas uživatele se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem a Společností; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Společnosti plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Další příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány především Společností a jejími zaměstnanci, kteří jsou vázání mlčenlivost. Společnost může dále využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Společnost určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Společnost jako zpracovatele využívá:

 • Google analytics (nástroj pro webovou analytiku)

V. Doba uchovávání údajů

Společnost uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv plynoucí ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace smluvního vztahu (včetně doby úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy a současného prokázání historie smluvního vztahu)
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Společnost osobní údaje vymaže.

Údaje získané pro marketingové účely jsou zpracovávány po celou dobu trvání souhlasu, tedy i po dobu, kdy uživatel povolí ukládání v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve svém prohlížeči. Zpracování může trvat i po odvolání souhlasu, a to nejdéle do doby expirace příslušného druhu Cookies.

VI. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů bude mít v případě, že bude identifikovatelnou fyzickou nebo právnickou osobou a prokáže svoji totožnost, následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na omezení zpracování údajů dle čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Společnosti uvedený v čl. VIII těchto podmínek.
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Stížnost lze podat u dozorového úřadu v místě bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Společnost prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Společnost přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Společnost prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Kontakt

V případě jakýkoliv dotazů ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, shromažďování, zpracování a sdílení osobních údajů nebo uplatnění Vašich práv, kontaktujte nás prosím na adrese info@lting.cz.

Správcem vašich osobních údajů je společnost LTING s.r.o., IČO 02017491, se sídlem Klaricova 873/22, 370 04 České Budějovice, Česká republika.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře souhlasíte, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Odesláním údajů z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Společnost je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně zaslání nové verze těchto podmínek na poskytnutou e-mailovou adresu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.3.2024.